ANA TÜZÜK & GREV VE LOKAVT FONU YÖNETMELİĞİ

İstanbul, 2014

TÜRKİYE TEKSTİL SANAYİİ İŞVERENLERİ SENDİKASI

ANA TÜZÜK
&
GREV VE LOKAVT FONU YÖNETMELİĞİ

İstanbul, 2014ANA TÜZÜK

BÖLÜM : I

GENEL HÜKÜMLER

Sendikanın Adı, Merkezi, Adresi:
MADDE 1 - Sendikanın adı TÜRKİYE TEKSTİL SANAYİİ İŞVERENLERİ SENDİKASI'dır. Sendikanın merkezi İstanbul'da, Metrocity A Ofis Blok, Büyükdere Caddesi, No: 171, Kat: 18-19-20, 1.Levent adresindedir.
Sendikanın merkezinin İstanbul şehri sınırları içinde başka bir adrese taşınması, Ana Tüzük'te değişiklik yapılmasını gerektirmez. Sendikanın şubesi yoktur.

Sendikanın Faaliyet Gösterdiği İşkolu:
MADDE 2 - Sendikanın faaliyet göstereceği işkolu Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nda belirlenen DOKUMA, HAZIR GİYİM ve DERİ işkoludur.

Sendikanın Amacı:
MADDE 3 – DOKUMA, HAZIR GİYİM ve DERİ işkolunda faaliyet gösteren üye işverenlerin, çalışma ilişkilerinde, ortak ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini mevzuat çerçevesinde korumak, geliştirmek, aralarında karşılıklı yardımlaşmalarını sağlamak, fonları vasıtasıyla üyelerinin iştigal konuları ile ilgili tüm ekonomik ve sınai faaliyetlerini mevzuat çerçevesinde desteklemek, bu amaçla yatırım ve/veya ortak girişimlerde bulunmak, verimli ve uyumlu çalışmalarına yardımcı olmak, üyelerini temsil etmek, toplu iş sözleşmesi, grup toplu iş sözleşmesi, çerçeve sözleşme akdetmek, çalışma barışını kurmak ve devam ettirmek, bu amaçla yurtiçi ve yurtdışında faaliyette bulunmaktır.

Sendikanın Çalışma Konuları:
MADDE 4 - Sendika, amacı doğrultusunda Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ve diğer mevzuatın imkân verdiği her türlü işlem, faaliyet ve girişimlerde bulunur. Bu işlem, faaliyet ve girişimlerin başlıcaları şunlardır:
4/1- Toplu iş sözleşmesi, grup toplu iş sözleşmesi, çerçeve sözleşme akdetmek,
4/2- Toplu iş uyuşmazlıklarında, ilgili makama, arabulucuya, hakem kurullarına, iş mahkemelerine ve diğer yargı organlarına başvurmak, temsilci göndermek, görüş bildirmek,
4/3- Çalışma hayatından, mevzuattan, toplu iş sözleşmesinden veya örf ve adetten doğan uyuşmazlıklarda  üyelerinin yazılı başvuruları üzerine iş sözleşmesinden ve çalışma ilişkisinden doğan hakları ile sosyal güvenlik haklarında üyelerini ve mirasçılarını temsilen   dava açmak ve bu nedenle açılan davadan ötürü husumete ehil olmak, davalarda davayı  takip etmek veya   takip ettirmek, bu çerçevede üyelerine hukuki danışmanlık hizmeti sağlamak,
4/4- Lokavta karar vermek, idare etmek, lokavtı kaldırmak,
4/5- Grev ve Lokavt Fonu kurmak ve bu fondan Genel Kurulca kabul edilen yönetmelik esasları dairesinde üyelerine ödemede bulunmak,
4/6- Mevzuat hükümleri dairesinde, amacıyla ilgili milli ve milletlerarası kuruluşların kurucusu olmak, bu kuruluşlara üye olmak, işbirliğinde bulunmak veya bunların toplantılarına katılmak, dış temsilcilik açmak, kanun ve uluslararası antlaşma hükümlerine göre toplanan kurullara temsilci göndermek,
4/7- Çalışma mevzuatı, işveren - işçi ilişkileri, yönetim, verimlilik, beşeri ilişkiler, iş değerlendirmesi, iş sağlığı ve güvenliği, faaliyet gösterdiği iş kolunda her türlü mesleki, teknik, kültürel hususlar ile  sektörü ilgilendiren ve etkileyen ulusal ve uluslararası gelişmeler gibi konularda kurs, seminer, konferans, açık oturum ve benzeri toplantılar düzenlemek ve düzenlenenlere katılmak,
4/8- Mevzuat hükümleri dairesinde, amacıyla ilgili olarak yazılı ve görsel basın faaliyetlerinde bulunmak, bu işler için gerekli basım tesisleri kurmak ve aynı amaçlar doğrultusunda mevcut kuruluşlardan faydalanmak,
4/9- Üyelerinin yararlanmaları için kütüphane, sağlık ve spor tesisleri kurmak veya mevcut tesislere üye olmak,
4/10- Üyelerinin mesleki eğitim, bilgi, ve tecrübelerini yükseltmek, üye işyerlerinin rekabet gücünü ve performansını arttırmak,ekonomik ve sınai faaliyetlerini desteklemek, çalışma konuları ile ilgili ulusal/uluslararası fuarlar gibi organizasyonlara katılmalarını sağlamak  amacıyla her türlü faaliyette ve  destekte bulunmak
Üyelerinin çalışma mevzuatı ve sair kanunlar kapsamında almak zorunda oldukları eğitimler ile mesleki, teknik, kişisel gelişim, bilgisayar yazılım ve bilgisayar teknolojisi gibi  konularda eğitim ihtiyaçlarını karşılamak
4/11- Çalışma, iş  hayatını, tekstil, hazır giyim ve ilgili alt sektörleri ilgilendiren konularda her türlü mevzuatın hazırlanması ve uygulanması ile ilgili raporlar hazırlatmak, hukuki görüşler almak, araştırmalar yaptırmak, gelişme ve değişiklikleri yakından izlemek, görüş ve düşüncelerini duyurmak
4/12- Sendika amaç ve konusunun gerektirdiği taşınır ve taşınmaz malları satın almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, taşınır malları rehin, taşınmaz malları ipotek etmek, başkalarına ait taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde rehin ve ipotek kabul ve tesis etmek, gereğinde fekketmek, mevzuat ile sınırlı olmak kaydıyla her türlü hukuki tasarrufta bulunmak,
4/13- Faaliyetleri ile ilgili konularda araştırmalar yapmak veya yaptırmak,
4/14- Üyelerine her türlü adli ve hukuki yardımda bulunmak,
4/15- İşkolunda adil, dengeli, bilimsel ve ekonomik ücret sisteminin kurulmasını sağlamak ve daha iyi çalışma ortamı yaratmak için çalışmalar yapmak veya yaptırmak ve ayrıca amacı ile ilgili konularda araştırmalar yapmak,
4/16- Sendika sanayi ve ticaret kuruluşları kuramaz, sanayi ve ticaret kuruluşlarına ortak olamaz, hisselerini satın alamaz.
4/17- İktisadi işletme kurmak.
4/18- Olağan Genel Kurul döneminin başındaki nakit mevcudundan cari giderler çıktıktan sonra kalan meblağın %25’ini aşmayacak şekilde üye işyerleri/işletmelerin çalıştırdıkları  işçilerin sigorta primlerinin işveren payının ödenmesinde kullanılmak üzere karşılıksız yardıma dayalı İşveren Dayanışma ve Yardım Fonu kurmak ve bu fondan Genel Kurulca belirlenen esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak uygulama yönetmeliğine göre üyelerine ödemede bulunmak.
4/19- İş sağlığı ve  güvenliğinin sağlanması için çalışmalar yapmak, ilgili mercilerce yapılan çalışmalara katılmak, üyelerine iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri hakkında bilgi ve eğitim vermek, gereğinde tedbirlerin alınmasına yardımcı olmak, kanuni yükümlülükler açısından desteklemek  ve sonuçlarını izlemek

Üye Olma:
MADDE 5 - Sendikaya aşağıdaki şartlara haiz gerçek ve tüzel kişiler üye olabilirler:
5/1- Gerçek ve tüzel kişilerin, Türkiye'nin herhangi bir yerinde faaliyette bulunan, İş Kanunu kapsamına giren, dokuma, hazır giyim ve deri işkoluna da dahil bir işyerinin işvereni olmaları lazımdır.
5/2- Üye olmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin yukarıdaki fıkralardaki genel şartlara ilaveten, Sendikanın bu tüzükte belirlenen amaçlarına aykırı davranışta bulunmamış olmaları ve işçi sendikaları ile olan ilişkilerinin, Sendikanın toplu sözleşmelere ilişkin görüş ve prensiplerine, Ana Tüzük’üne ve Yönetmelik hükümlerine aykırı olmaması lazımdır.
Üyeliğe kabulde, üyelik müracatı yapan işyeri/işletmenin mevcut bireysel toplu iş sözleşmesinin veya ücret seviyelerinin sendikanın imzaladığı grup toplu iş sözleşmesi şartlarına farklılık yaratarak  diğer üyelere ilave yükümlülükler getirmemesi ile üyelik müracaatı yapan işyeri/işletmenin endüstriyel ilişkiler alanındaki faaliyetlerinin işveren sendikası ile işçi sendikalarının ilişkilerine olumsuz etki yapmaması  hususlarının takdiri yönetim kuruluna aittir
5/3- Üyelik başvurusu, Sendika Ana Tüzük’ü ile Genel Kurullarca kabul edilmiş bulunan ‘Yönetmeliklere uygun hareket etmeyi peşinen kabul’ anlamını taşır.
5/4- Üyelik, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümlerine göre Sendikaya  başvurulması  ve Yönetim Kurulu’nun politika ve prensiplerine göre ihtiyaç duyması, uygun bulması ve Yönetim Kurulu üye tam sayısının 2/3'ünün 1 fazlasının kabulü ile kazanılır. Sendika üyeliği, üyeliğin e-devlet üzerinden Bakanlığa bildirildiği tarihten itibaren başlayacaktır.
5/5- Dokuma, hazır giyim ve deri işkolunda birden çok işyerine sahip gerçek veya tüzel kişinin, üyelik başvurusunu tüm işyerlerini kapsayacak şekilde yapması zorunludur.

Üyelikten Çıkma:
MADDE 6 - Her üye, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümlerine göre bildirimde bulunmak suretiyle üyelikten çekilebilir. Çekilme, Sendikaya bildirim tarihinden itibaren 1 ay sonra geçerli olur. Çekilen üyenin, tahakkuk eden bakiye aidat borcunu ödemesi şarttır. Ancak Sendika Tüzüğüne ve yönetmeliklerine aykırı bir davranışı olmaması kayıt ve şartıyla kendi rızası ile çekilme suretiyle sendika üyeliği sona eren üyenin  yeniden üyeliğe kabulü için, Yönetim Kurulu üye tam sayısının 2/3'ünün  2 fazlasının kabul oyu ile karar vermesi  gerekir.

Üyelikten Çıkarılma:
MADDE 7 - Üyenin Sendikadan çıkarılma kararı, Disiplin Kurulu’nun yaptığı soruşturma sonucu düzenleyeceği rapor üzerine, Disiplin Kurulu’nun teklifi ile Genel Kurulca verilir. Çıkarma kararı, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümlerine göre Bakanlığa bildirilir ve çıkarılana yazı ile tebliğ edilir. Üyelikten çıkarılma aşağıda yazılı sebeplerden birine dayanılarak yapılabilir:
7/1- Sendika amaç ve faaliyetlerine aykırı davranışlarda bulunmak,
7/2- Sendika Ana Tüzük’ü ve buna dayanılarak çıkarılacak yönetmelik hükümlerine veya Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uymamak,
7/3- Sendikaya karşı olan mali yükümlülüklerini, Yönetim Kurulu’nca kabule değer bir sebep olmadan üç aydan fazla bir süre içinde yerine getirmemek ve yapılan yazılı ihtara rağmen ödememek,
7/4- Sendikanın yazılı muvafakatini almadan, toplu sözleşmelerin tefsiri ve uygulanması konusunda işçi sendikaları ile özel protokol veya anlaşma yapmak,
7/5- Üyenin kanunsuz eylemlere maruz kalması halinde, yapılan eylemin etkisi altında kalarak veya kanuni grevin devamı sırasında sendika prensipleri dışına çıkarak, işçi sendikası, işçi kuruluşları, işçiyi temsil eden kişiler veya işçiler ile Sendikamızın yazılı muvafakati olmadan müzakereye girişmek, protokol veya anlaşma yapmak veya uygulamada bulunmak (bu takdirde Grev ve Lokavt Fonu Yönetmeliği’nin 9. Maddesi’nin 2. Paragrafı hükümleri de saklıdır), işyerinde meydana gelen kanunsuz olaylar nedeniyle Sendika yetkili kurullarınca verilecek emir ve direktiflere uymamak,
7/6- Ana Tüzük’ün 13. Maddesi’ne aykırı davranışta bulunmak ve bu maddede belirtilen esaslara aykırı olarak, işçi sendikaları ile tek başına toplu sözleşme imzalamak.
Sendikadan çıkarılan üyenin yeniden üyeliğe kabulü için, Yönetim Kurulunun çıkarılma nedeninin ortadan kalktığına kesin kanaat getirmesi ve üye tamsayısının oybirliği ile  karar vermesi gereklidir.

Üyeliği Sona Erdiren Diğer Haller:
MADDE 8 - İşveren veya işveren vekili sıfatını kaybedenlerin üyelikleri ve Sendika organlarındaki görevleri bu sıfatı kaybettikleri tarihte kendiliğinden sona erer.
Dokuma, hazır giyim ve deri işkolu dahilinde işini geçici olarak durdurmuş veya yine dokuma, hazır giyim ve deri işkolu dahilinde işinin şeklini değiştirecek işverenlere başvuruları halinde, Yönetim Kurulu kararı ile üyeliğinin devamı için makul bir süre verilebilir. İşveren veya işveren vekili sıfatını kaybedenler durumlarını derhal Sendikaya bildirmek zorundadır. Sendika organlarında asil veya yedek üye olarak görev alanlar, her yılın Ocak ayı içinde, temsilcisi oldukları üye işyerinden temsil ilişkilerinin devam ettiğine dair aldıkları yazılı beyanı Sendika’ya verirler. Yukarıda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerin durumları, Genel Sekreterlikçe ilgili kurum, kuruluş ve işyerlerinden araştırılır. Ancak, tüzel kişiliği temsilen işveren vekili veya temsilcisi sıfatı ile üye olanlar bu sıfatı kaybetmeleri halinde tüzel kişiliğin üyeliği düşmez, işveren vekilinin veya temsilcisinin Sendika organlarındaki görevleri sona erer.

Konfederasyona Üye Olmak ve Üyelikten Çekilmek:
MADDE 9 - Bir Konfederasyona üye olma ve üyelikten çekilme, Sendikanın Genel Kurul kararına bağlıdır. Bu karar, Sendikanın Genel Kurul üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Uluslararası İşveren Kuruluşlarına Üyelik:
MADDE 10 - Sendika, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin şekline, insan haklarına saygılı, milli, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliklerine, devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğüne, Türk ulusuna ait egemenliğin kullanılmasının hiçbir suretle belli bir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamayacağı ilkelerine, vicdan ve din özgürlüğüne aykırı faaliyet göstermeyen uluslararası işveren kuruluşlarının kurucusu olabilir, bu kuruluşlara serbestçe üye olabilir ve üyelikten çekilebilir, işbirliğinde bulunabilir, üye ve temsilci gönderebilir veya kabul edebilir ve dış temsilcilik açabilir.

Sendikanın Bir Başka Sendikaya Katılması veya Birleşmesi:
MADDE 11 - Sendikanın bir başka sendikaya katılması halinde, Sendikanın bütün hak, borç, yetki ve menfaatleri katıldığı sendikaya kendiliğinden geçer.
Sendikanın bir başka sendikayla birleşmesi halinde, Sendikanın bütün hak, borç, yetki ve menfaatleri birleşme sonucu meydana getirdikleri yeni tüzel kişiliğe kendiliğinden geçer.
Bu madde hükümleri gereğince, katılan veya birleşen sendikaların üyeleri, ayrıca bir işleme tabi tutulmaksızın katılınan veya yeni meydana getirilen sendikanın üyesi olurlar. Katılma veya birleşme ile ilgili usul ve işlemler konusunda Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümleri uygulanır.

Üyenin Hakları:
MADDE 12 - Üyeler , İşbu Anatüzük ve buna istinaden çıkmış veya çıkacak Yönetmeliklere göre  kendilerine tanınmış bütün haklardan aşağıdaki koşullar çerçevesinde yararlanabilirler.  Ancak üyeler yönetim kurulunun çıkardığı veya çıkaracağı  yönetmeliklerle üyelerin desteklerden ve fonlardan   yararlanmalarına ilişkin belirlenmiş olan bekleme sürelerine uymakla yükümlüdürler
12/1- Üyeler, üyeliğin e-devlet üzerinden Bakanlığa bildirildiği tarihten itibaren 3 yıl sonra sendikanın yönetim, denetleme ve disiplin kurullarına seçilebilirler. Üyeler, sendika başkanlığına ve ikinci başkanlıklarına  ise üyeliğin e-devlet üzerinden Bakanlığa bildirildiği tarihten itibaren 6 yıl sonra seçilebilirler.
12/2- Üyeler,  grev ve lokavt fonu ile İşveren Dayanışma ve Yardım Fonu dışındaki sendika desteklerinden,  üyeliğin e-devlet üzerinden Bakanlığa bildirildiği tarihten  sonraki ilk yılbaşından itibaren 4 yıl süreyle, üyeliklerinin kesintisiz devam etmesi ve üyelik aidatlarının ödenmiş olması koşuluyla yıllık ödedikleri aidatın 1/2'si kadar yararlanırlar.
12/3- Mevcut üyenin hissedarlarının veya mevcut üyenin tüzel kişilik olarak kendisinin en az  2/3 hissesine sahip olduğu   yeni şirket, mevcut üyenin işyeri/işletmelerini kısmen de olsa devir almak kaydıyla Sendikaya üye oldukları taktirde, bu üyeler için işbu madde de düzenlenen bekleme süreleri Grev ve Lokavt Fonu ile İşveren Dayanışma ve Yardım Fonu  da dahil olmak üzere uygulanmaz.
12/4-  İşbu maddenin 12/1-2 maddelerinde yer alan hükümler kabul edildikleri    Genel Kurul'dan sonra  yeni üye olanlar için geçerli olacaktır

Üyenin Yükümlülükleri:
MADDE 13
13/1 - Genel Yükümlülükleri:
Üyeler,
13/1.a) Sendikanın genel yararlarının ve üyelerin birlik ve beraberliğinin zedelenmesine yol açacak davranışlarda bulunmamayı,
13/1.b) Ana Tüzük’te veya Ana Tüzük’e uygun olarak çıkartılmış veya çıkarılacak yönetmeliklerde tespit edilmiş sendikal ilkelere aykırı hareket etmemeyi, kabul ve taahhüt etmişlerdir.
13/2 - Toplu görüşme ve toplu sözleşmelerdeki yükümlülükleri:
13/2.a) Toplu görüşme yapmak üzere işçi kuruluşlarından teklif alan üye işveren, teklifin bir örneğini derhal Sendikaya göndermek mecburiyetindedir. Sendika gerek toplu görüşme esnasında, gerek toplu sözleşmenin yapılması sırasında üye işveren veya vekili ile işbirliği yapar ve toplu sözleşmeyi üyesi adına imzalar. Toplu iş sözleşmesi görüşmesi isteğinin, üye işverenden gelmesi halinde dahi yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır.
13/2.b) Üyeler, greve maruz işyerinin, greve katılmış bulunan işçilerinden hiçbirini kendi işyerinde istihdam edemezler ve grevi destekleyecek herhangi bir harekette bulunamazlar.
13/3 – Sendikaya bilgi verme yükümlülüğü:
İşveren veya işveren vekili sıfatını kaybedenler ve sendika organlarında asil veya yedek üye olarak görev alıp da temsilcisi oldukları işyerleri ile temsil ilişkisi sona erenler, bu durumu derhal Sendikaya yazılı olarak bildirirler.
Üye işveren, toplu sözleşme düzenini ilgilendiren çalışma koşulları ve her türlü ödemelerle ilgili bilgi ve rakamları talep üzerine Sendikaya zamanında ve doğru olarak vermek mecburiyetindedir. Aykırı harekette bulunan üyeler hakkında eylemin ağırlığına göre Ana Tüzüğün 29. maddesinde belirtilen Grev ve Lokavt Fonu ile İşveren Dayanışma ve Yardım Fonu'ndan geçici yararlanmama cezası veya 7. madde hükümleri uygulanır.
Sendikaya gönderilecek bilgi ve rakamlar, Sendikanın veya Sendikanın üye olduğu üst kuruluşun bu işle görevli özel servisinde toplanır. Üyenin işyerine ait özel bilgi ve rakamlar, Sendika ve üst kuruluş organlarında faal görev mevkileri işgal edenler hariç, hiçbir işveren veya vekiline gösterilemez ve açıklanamaz. Bu hükme aykırı hareket eden hizmetlinin iş akdi ihbarsız ve tazminatsız olarak derhal feshedilir ve gerekirse hakkında kanun yollarına başvurulur.
Sendika hizmetlisini bu bilgilerin açıklanmasına teşvik eden veya zorlayan üyeler hakkında, bu Ana Tüzük’ün Disiplin Cezaları ile ilgili hükümleri uygulanır.

BÖLÜM : II

SENDİKANIN ORGANLARI
Sendikanın Organları:
MADDE 14 - Sendikanın organları şunlardır:
A - Zorunlu Organlar:
1- Genel Kurul
2- Yönetim Kurulu
3- Denetleme Kurulu
4- Disiplin Kurulu

B - Diğer Organlar:
Sendika, Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurul’un kararı ile diğer organları kurabilir. Ancak bu organlara zorunlu organların görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.
1- Danışma Kurulu

C - Her üye, Sendikanın organlarından yalnızca birinde temsil edilebilir.

GENEL KURUL
Kuruluşu:
MADDE 15 - Genel Kurul üyelerden oluşur. Genel Kurul toplantısında Sendika üyesi olan tüzel kişiler kendilerini yetkili kıldıkları bir kimse tarafından temsil ettirirler.Yetki belgesinin üye tüzel kişiyi ilzama yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalanması zorunludur.
Genel Kurul toplantısında yalnız gündemdeki konular görüşülür.
Gündeme madde eklenmesi toplantıda hazır bulunan üyelerin 1/10'inin yazılı teklifi ile mümkündür. Genel Kurulu; Sendika başkanı, yokluğu halinde ikinci başkanlardan biri veya en yaşlı üye açar. Yoklama sonuçlarına göre yeterli çoğunluğun bulunduğu tespit edilmişse, başkanlık divanının seçimine geçilir.
Tüzel kişileri temsil edecek yukarıdaki nitelikleri haiz gerçek kişilerin, Sendikanın diğer organlarına seçilmeleri halinde başka gerçek kişi ile değiştirilmeleri mümkün değildir. Bu gibi hallerde tüzel kişinin temsilcisi olan gerçek kişi istifa etmiş sayılır ve yerine en fazla oy alan yedek üye getirilir.
Genel Kurulların Toplantı Zamanı:
MADDE 16 - Olağan Genel Kurul, üç yılda bir Mart ile Nisan ayı içinde Yönetim Kurulu'nun daveti üzerine toplanır.
Olağanüstü Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde yahut üyelerin beşte birinin yazılı isteği üzerine 60 gün içinde toplanır. Bu halde toplantı nedeni belirtilir.
Olağanüstü Genel Kurul'da gündem dışı konular görüşülemez ve gündem değiştirilemez.

Başkanlık Divanı:
MADDE 17 - Genel Kurul toplantısının açılmasını takiben açık oyla ve adi çoğunlukla bir başkan, iki başkan vekili ve iki divan kâtibi seçilir. Başkanlık Divanı, Genel Kurul müzakerelerini idare etmek, gerekli zabıtları tutmak, organların üyeliğine aday olanları tespit etmek, aday listelerinin düzenlenmesini ve Seçim Kurulu Başkanı’na mühürlenmek üzere verilmesini sağlamakla görevlidir.
Genel Kurul kararları ve görüşme tutanakları Başkanlık Divanı üyeleri tarafından imzalanarak saklanmak üzere Yönetim Kurulu’na verilir. Genel Kurul kararları özet halinde veya gereğinde aynen üyelere gönderilir.

Genel Kurul Toplantı ve Karar Nisabı ile Oy Kullanma Usulleri:
MADDE 18 - Genel Kurula katılacak üyeler en az 15 gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi ülke çapında dağıtılan günlük bir gazete ile ilan edilmek suretiyle toplantıya çağırılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, yer ve saatte yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak süre bir haftadan az, 15 günden çok olamaz. Bu ikinci toplantıya katılacakların sayısı üye tam sayısının üçte birinden az olamaz. Üyelere iki Genel Kurul toplantısı arasındaki döneme ait faaliyet ve hesap raporu, Denetleme Kurulu raporu ile yeminli mali müşavir raporu ve gelecek döneme ilişkin bütçe teklifi, toplantı tarihinden en az 15 gün önce gönderilir.
Genel Kurula katılacak üyeler ve temsilcileri Yönetim Kurulunca hazırlanıp yetkili mercilerce onaylanan listedeki adları hizasına imza ederek toplantı yerine girerler.
İlk toplantı nisabı üye  tamsayısının salt çoğunluğudur. Ana Tüzükte ve Grev ve Lokavt Fonu Yönetmeliği ile İşveren Dayanışma ve Yardım Fonu esaslarında değişiklik yapılabilmesi, Sendikanın feshi veya tasfiyesi ile başka bir sendikaya katılması veya başka bir sendika ile birleşmesi konularının görüşülebilmesi için üye tam sayısının 2/3'sinin toplantıda hazır bulunması şarttır.

Yeter sayı sağlanamadığı için yapılacak ikinci bir toplantıya katılanların sayısı, üye  tam sayısının 1/3'ünden az olamaz. Ana Tüzük tadili ile Grev ve Lokavt Fonu Yönetmeliği ile İşveren Dayanışma ve Yardım Fonu esaslarının değiştirilmesi, sendikanın feshi veya tasfiyesi ile başka bir sendikaya katılması veya başka bir sendika ile birleşmesi kararları hazır bulunan üyelerin  2/3 çoğunluğu ile alınabilir, ancak bu sayı üye  tam sayısının salt çoğunluğundan az olamaz.

Karar nisabı toplantıya katılan üye sayısının salt çoğunluğudur. Ancak bu sayı, üye tam sayısının dörtte birinden az olamaz. Genel Kurulda kararlar açık oy ile alınır. Ancak, teklif üzerine, toplantıya katılan üye ve temsilci sayısının salt çoğunluğunun kabulü halinde kararlar gizli oy, açık sayım ile alınır.

Genel Kurul’un Görev ve Yetkileri:
MADDE 19 - Genel Kurul’un başlıca görev ve yetkileri şunlardır:
19/1- Organların asil ve yedek üyelerini seçmek,
19/2- Ana Tüzük değişikliği yapmak,
19/3- Yönetim, Denetleme Kurulu ve yeminli mali müşavir raporlarını görüşmek,
19/4- Yönetim ve Denetleme Kurulları’nı ibra etmek,
19/5- Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bütçeyi görüşüp aynen veya değiştirerek kabul etmek,
19/6- Gerekli taşınmaz malları satın almak veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kurulu’na yetki vermek,
19/7- Konfederasyona üye olma ve üyelikten çekilmeye karar vermek,
19/8- Aynı türden olmak şartıyla, bir başka sendika ile birleşme veya katılmaya karar vermek,
19/9- Sendikanın uluslararası işveren kuruluşlarının kurucusu olabilmesi, bu kuruluşlara üye olması, üyelikten çekilmesi hakkında karar vermek,
19/10- Sendika üyeleri tarafından ödenecek aidat miktarını tespit etmek ve ilk Genel Kurul toplantısında kurulun onayına sunmak şartı ile işçi başına ödenecek aylık aidat miktarını, halin icabına göre geçici olarak 1/4'e kadar eksilterek tahsil edilmesi hususunda Yönetim Kurulu’na yetki vermek,
19/11- Üyeleri için Grev ve Lokavt Fonu kurmak ve şartlarını Yönetmelikle tespit etmek,
19/12- Yönetim, Denetleme, Disiplin ve Danışma Kurulu üyelerine verilecek her türlü yolluk ve ödenekler ile Sendika hizmetleri için geçici olarak görevlendirileceklere verilecek ücret, gündelik ve yollukların tavanını tespit etmek,
19/13- Sendikayı feshetmek ve gerektiğinde tasfiye komisyonunu seçmek,
19/14- Gündem hakkındaki teklifleri karara bağlamak,
19/15- Mevzuatta veya bu Ana Tüzük’te, Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer işlemleri yerine getirmek, başka bir organa bırakılmamış konuları karara bağlamak,
19/16- Yapılacak ilk Genel Kurula sunulması ve geçmişe etkili olmaması kaydıyla ilgili makamlar veya mahkemelerce kanuna aykırı görülerek düzeltilmesi istenen konular hakkında Yönetim Kurulu’na yetki vermek,
19/17- Sendikanın iktisadi işletme kurmasına karar vermek ve bu konudaki gerekli işlemler için yönetim kuruluna yetki vermek.
19/18- Olağan Genel Kurul döneminin başındaki nakit mevcudundan cari giderler çıktıktan sonra kalan meblağın %25’ini aşmayacak şekilde üye işyerleri/işletmelerin çalıştırdıkları  işçilerin sigorta primlerinin işveren payının ödenmesinde kullanılmak üzere karşılıksız yardıma dayalı İşveren Dayanışma ve Yardım Fonu kurmak  ve esaslarını belirlemek, belirlenen esaslar çerçevesinde uygulama Yönetmeliği hazırlanması için Yönetim Kuruluna yetki vermek, gerektiğinde Fonun esasları hakkında değişiklik yapmak.

Seçimlerde Uyulacak Esaslar:
MADDE 20 - Genel Kurul’da Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulları’na üyelik için yapılacak seçimler ve bu seçimlerde uyulacak esaslar konusunda, kanun hükümleri uygulanır.

Sendika Organlarına Seçilecek Üyelerde Aranacak Nitelikler:
MADDE 21 - Sendika organlarına seçilecek üyelerde aranacak nitelikler şunlardır:
21/1 - Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nda belirtilen niteliklere haiz olmak.
21/2 - İşveren olmak veya tüzel kişiliği 1. derecede temsile yetkili kılınmak.


YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulunun Oluşması:
MADDE 22 - Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nda öngörülen esas ve usullere uyularak, üç yıl için seçilen 9 üyeden oluşur. Aynı şartlarda 9 yedek üye seçilir.
Yönetim Kurulu, seçimi izleyen ilk oturumunda, kendi arasından üç yıllık süre için gizli oyla bir başkan ve en fazla üç ikinci başkan seçer. Genel Kurul döneminde her ne sebeple olursa olsun, bu görevlerde boşalma olması halinde, boşalan yer için dönem sonuna kadar görev yapmak üzere yeniden seçim yapılır.
Mazeretsiz olarak, tüzük gereği en az ayda iki defa yapılması gereken Yönetim Kurulu toplantısına üç kez üst üste katılmayan veya bir takvim yılında yapılan bu toplantıların yarısına mazeretli veya mazeretsiz katılmayan üyenin bu sıfatı düşer.
Yönetim Kurulu üye sayısı, ayrılmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağırılır.

Yönetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri:
MADDE 23 - Yönetim Kurulu’nun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:
23/1- Sendikayı yurtiçinde ve yurtdışında temsil etmek veya gerekli gördüğü hal ve konularda üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek veya ilgilileri görevlendirmek,
23/2- Sendikayı kanunların ve bu Ana Tüzük’ün verdiği yetki çerçevesinde yönetmek,
23/3- Toplu iş sözleşmesi, grev ve lokavt konularında üyelerin uyması gerekli prensipleri tespit etmek,
23/4- Toplu iş sözleşmesi, grup toplu iş sözleşmesi ve çerçeve sözleşme yapmak ve gereken hallerde lokavta karar vererek uygulanmasını sağlamak,
Sendika adına toplu iş sözleşmesi görüşmelerine katılacakları seçmek veya toplu iş sözleşmesi yapmak için yetki vermek veya ilgilileri görevlendirmek,
23/5-Yönetmelikteki esaslara göre üyelere Grev ve Lokavt Fonu ve İşveren Dayanışma ve Yardım Fonu'ndan ödeme yapmak,
23/6- Gerekli gördüğü hususlarda yönetmelikler yapmak, uygulamak ve değiştirmek,
23/7- Bu Ana Tüzük'te belirtilen Sendika amaç ve faaliyetlerinin gerçekleşmesi ve üyelerin genel yararlarının korunması açısından gerekli kararları ve tedbirleri almak, üyelerin işyerlerinde meydana gelebilecek her türlü kanunsuz eylemlerde resen müdahalede bulunmak, gereken tedbirleri tespit ederek üyelerin genel yararları açısından uyulması zorunlu karar ve talimatları vermek ve Sendikanın yetkili organlarınca alınan kararlara ve verilen talimatlara üyelerce uyulup uyulmadığını izlemek,
23/8- Davaya vekalet vermek, sulh olmak, ibra etmek, davadan feragat ve davayı kabul etmek veya dava açmak, konkordato tekliflerini kabul veya reddetmek, idari, adli, mali ve icrai takibat yapmak veya yaptırmak ve bu hususları kapsayan vekalet vermek,
23/9- Bütçeyi ve Çalışma Programları’nı hazırlamak, Genel Kurul’un kabulüne sunmak, Çalışma ve Hesap Raporları’nı hazırlamak ve Genel Kurul’un onayına sunmak, gereğinde tamamlayıcı mahiyette cari devre için hazırlayacağı bütçeyi görüşmek ve karara bağlamak,
23/10- Gerektiğinde bütçe fasılları arasında nakiller yapmak,
23/11- Personel kadro ve ücretleri ile yolluklarını tespit etmek,
23/12- Sendika teşkilatını kurmak, tayin, terfi, nakil, cezalandırma ve diğer personel işlerini karara bağlamak,
23/13- Konfederasyon Genel Kurulu’na katılacak delegeler ile gerektiği hallerde, bilumum kurullar, yurtiçi, yurtdışı toplantılar ve temaslar için temsilciler seçmek,
23/14- Gereği halinde Sendika üyesi olan veya olmayan kimselere belirli hususların takip ve tatbiki için yetki veya görev vermek,
23/15- Üyelerin ticaret ünvanlarında meydana gelecek değişiklik halinde, yeni ünvan ile üyeliğin devamına karar vermek,
23/16- Toplantı gündemini hazırlayarak Genel Kurul’u olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak,
23/17- Genel Kurulca verilecek yetki üzerine taşınmaz mal alımı, satımı, rehini, ipoteği konularında gerekli işlemleri yapmak ve bu işlemlerin yapılması hususunda görevlendirilecekleri tespit etmek,
23/18- Gerekli gördüğü hal ve konularda üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
23/19- Başkan ve ikinci başkanları seçmek ve gereğinde bunları görevinden affetmek,
23/20- Danışma Kurulu’nu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve faaliyetleri hakkında Danışma Kurulu’na bilgi vermek,
23/21- Genel Sekreter’e, bütçe esasları dahilinde harcama yetkisi vermek,
23/22- Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'na aykırı olmamak koşuluyla, Sendikanın Grev ve Lokavt Fonu'ndan işyerlerine yapacağı yardımı devam ettirebilmek için gerektiği takdirde, gerçek ve tüzel kişilerden borç para almak ve bunun için, istenilen teminatları göstermek (ancak bu konuda karar alınabilmesi için Yönetim Kurulu sayısının 2/3sinin toplantıda hazır bulunması şarttır),
23/23- Aidat tahsilatını gerekli hallerde vadeye bağlamak ve vade sınırını tespit etmek, yangın, su baskını, deprem gibi zorlayıcı veya haklı sebeplerle uzun müddet çalışamayacak duruma düşen üyelerin istekleri halinde, aidat borçlarını uygun bir süre ertelemek (ancak erteleme hakkında karar verebilmek için toplantıya katılan üyelerin 2/3'ünün olumlu oy kullanması şarttır),
23/24- Toplu iş sözleşmeleri görüşmeleri esnasında üyelerine yapılan müzakereler hakkında bilgi vermek,
23/25- Sendika teşkilatının idari ve mali koordinasyonunu sağlayacak ve sendika içinde uyum ve düzeni temin edecek tedbirleri almak,
23/26- Sendika gelirinin toplanmasını sağlamak, üyelerin geciken aidat ödemelerinin gecikme sebebini kabul veya reddetmek,
23/27- Kanunlar ve Yönetmelik hükümleri gereğince tutulması lazım gelen defterlerin tutulmasını ve kayıtların düzenli şekilde ve usulüne uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak,
23/28- Mevzuat hükümleri, Ana Tüzük ve Genel Kurulca verilecek diğer görevleri yapmak, 23/29- Amacına ulaşmak için gerekli taşınmaz malları kiralamak veya sendikanın taşınmaz mallarını kiraya vermek, Sendika için lüzumlu her türlü araç, gereç ve taşınır malları satın almak ve satmak,
23/30- Demirbaş sınıfına girip envanter defterine kaydedilen her türlü eşya ve malzemenin kayıt ve terkinini onaylamak, terkin edilen demirbaşların ne şekilde değerlendirileceğine karar vermek,
23/31- Sendikaya üye bir işyerinin, aynı ortaklarla veya sermayenin yarısından fazlasına iştirakleri suretiyle kurdukları bir başka firma ile birleşmesi veya bu firmaya devri halinde, birleşen veya devralan firmanın başvurusu üzerine, mevcut üyeliğin yeni ünvan ile devamına karar vermek,
23/32- Genel Kurul kararı ile kurulacak iktisadi işletme için gerekli işlemleri yapmak ve bu konuda yönetmelik düzenlemek,
23/33- Uluslararası işveren kuruluşları ile işbirliğinde bulunmak, üye ve temsilci göndermek veya kabul etmek ve dış temsilcilik açmak hakkında karar vermek.
23/34- İşveren Dayanışma ve Yardım Fonu kapsamında yapılacak ödemelere ilişkin uygunluk raporu almak için  SPK bağımsız denetim lisansına sahip bağımsız denetim firması belirlemek ve  hizmet almak
23/35- Genel Kurul tarafından esasları belirlenen İşveren Dayanışma ve Yardım Fonununa ilişkin uygulama Yönetmeliği hazırlamak ve gerektiğinde Genel Kurul tarafından değiştirilen esaslar çerçevesinde Yönetmelikte de değişiklik yapmak.

Sendika Başkanlığı:
MADDE 24 - Yönetim Kurulu Başkanı, aynı zamanda Sendika Başkanı’dır.
Ancak iki dönem üst üste Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmış kişiler izleyen üçüncü kez Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilemezler.
Sendika Başkanı ve görevli İkinci Başkanlar, Sendikayı yurtiçinde ve yurtdışında temsil ederler. Sendika adına resmi açıklama yapmak yetkisi, Başkana ve mazereti halinde görevli ikinci başkanlara aittir.

Yönetim Kurulu Toplantıları:
MADDE 25 - Yönetim Kurulu, en az ayda iki defa, önceden kararlaştırılmış toplantı günlerinde veya Başkan’ın, bulunmadığı hallerde İkinci Başkanlardan birinin veya Yönetim Kurulu üyelerinin 1/3'ünün ortak yazılı çağrısı üzerine toplanır. Toplantılara yedek üyeler de katılabilirler. Ancak, yedek üyelerin oy hakkı yoktur.
Toplantı nisabı, üye tamsayısının salt çoğunluğudur.
Kurul görüşmelerini Başkan veya mazereti halinde sırasıyla İkinci Başkanlardan biri yönetir, gündemdeki konuları görüşür ve karara bağlar.
Karar nisabı, mevcut üyelerin salt çoğunluğudur. Oyların eşitliği halinde Başkan’ın katıldığı taraf, bu çoğunluğu sağlamış sayılır.
Kararlar, Genel Sekreter’ce Yönetim Kurulu Karar Defteri’ne yazılarak hazır üyelerce imzalanır. Karara muhalif kalan üyeler, muhalefet sebebini belirten görüşlerini yazarak altını imzalar. Muhalefet şerhi yazan üye, bu durumu ve sebeplerini Denetleme Kurulu’na yazılı olarak bildirir.


DENETLEME KURULU

Denetleme Kurulu’nun Oluşumu, Toplantı ve Görüşme Usulü:
MADDE 26 - Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından üç yıl süre için seçilen üç asil üyeden oluşur. Ayrıca üç yedek üye seçilir.
Asil üyeler ilk toplantıda aralarından birini Başkan seçerler. Başkanın mazereti halinde üyelerden biri Kurul’a Başkanlık eder. Kurulun toplantı nisabı asil üye tamsayısının salt çoğunluğudur. Kararlar, gizli oyla ve asil üye tam sayısının salt çoğunluğuyla verilir.
Asil üyelerden birinin herhangi bir sebeple ayrılması halinde, yerine en çok oy alan yedek üye getirilir.

Görev ve Yetkileri:
MADDE 27 - Denetleme Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır:
27/1- Yönetim Kurulu faaliyetlerinin yasalar ve Genel Kurul kararlarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetlemek,
27/2- Sendikanın defterlerini, işlemlerini, hesaplarını, yapılan harcamaların kararlara ve ispat edici belgelere dayanıp dayanmadığını lüzum gördükçe tetkik etmek, gerektiğinde Yönetim Kurulu’ndan açıklama istemek,
27/3- Genel Kurul’un ve Yönetim Kurulu’nun havale edeceği soruşturma ve incelemeleri yapmak ve neticesini soruşturma ve inceleme isteyen kurula bir raporla bildirmek,
27/4- Yönetim Kurulu’ndan, Genel Kurul’u olağanüstü toplantıya çağırmasını istemek,
27/5- Denetleme raporunu hazırlayarak, Genel Kurul’a sunmak,
27/6- Muhalefet şerhi yazılan Yönetim Kurulu kararlarında, muhalefet şerhini incelemek.


DİSİPLİN KURULU

Disiplin Kurulu’nun Oluşması, Toplantı ve Görüşme Usulü:
MADDE 28 - Disiplin Kurulu, Genel Kurul tarafından üç yıl müddetle seçilen üç asil üyeden oluşur. Ayrıca üç yedek üye seçilir.
Asil üyeler ilk toplantıda aralarından birini başkan seçerler. Başkanın mazereti halinde, üyelerden biri kurula başkanlık eder. Kurulun toplantı nisabı asil üye tamsayısının salt çoğunluğudur. Asil üyelerden birinin herhangi bir sebeple ayrılması halinde, yerine en çok oy alan yedek üye getirilir.
Disiplin Kurulu, Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulu’nun havale edeceği meseleleri görüşmek üzere toplanır. Kurul’un görüşmeleri gizlidir. Yapılacak çağrıyı izleyen hafta içinde Disiplin Kurulu, meseleyi inceler ve en kısa zamanda karara bağlar.
Kararlar, gizli oyla ve asil üye tam sayısının salt çoğunluğuyla verilir.

Görev ve Yetkileri:
MADDE 29 - Disiplin Kurulu, Sendika yetkili organlarının isteği üzerine, Sendikanın Ana Tüzük’üne, Genel Kurul kararlarına,  Grev ve Lokavt Fonu ve İşveren Dayanışma ve Yardım Fonu  Yönetmeliği hükümlerine aykırı hareket ettiği ileri sürülen veya üyelik yükümlülüklerini yerine getirmeyen üyeler hakkında, uyarı, kınama veya eylemin ağırlığına göre üç ay, altı ay ve on iki ay süre ile Grev ve Lokavt Fonu ve İşveren Dayanışma ve Yardım Fonu'ndan geçici olarak yararlanmama cezası verir.

Ana Tüzük’ün 7. ve 13/2. Maddesi hükümlerine aykırı davranış halinde, üyenin Sendikadan çıkarılması için Genel Kurul’a sunulmak üzere teklifte bulunur.

DANIŞMA KURULU

Kuruluşu:
MADDE 30 - Danışma Kurulu, Genel Kurulca üç yıllık süre için seçilecek en fazla 40 üyeden oluşur.

Danışma Kurulu’nun Görev ve Yetkileri:
MADDE 31 - Danışma Kurulu, sendika amacının gerçekleşmesi, sendikanın her türlü girişim, işlem ve faaliyetlerinin başarıya ulaşması ve üyelerin genel yararlarının korunması hususlarında, Yönetim Kurulu faaliyetleri ile ilgili bilgi verilen, görüş ve katkıları alınan bir kuruldur.

Toplantı Usul ve Zamanı:
MADDE 32 - Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu’nun veya Sendika Başkanı’nın çağrısı üzerine, Yönetim Kurulu ile beraberce ayda bir defa veya gerekli görülen hallerde toplanır. Danışma Kurulu toplantısını Sendika Başkanı veya mazereti halinde görevlendireceği İkinci Başkanlardan biri yönetir. Toplantı tarihi ile gündemi, üyelere önceden duyurulur. Mazeretsiz olarak üst üste üç Danışma Kurulu toplantısına katılmayan veya bir takvim yılında yapılan toplantıların yarısına mazeretli veya mazeretsiz katılmayan üyenin bu sıfatı düşer.


BÖLÜM : III

GENEL SEKRETERLİK


Kuruluşu:
MADDE 33 - Genel Sekreterlik, Genel Sekreter ve en fazla 3 yardımcısından teşekkül eder. Genel Sekreter ve yardımcılarının tayin ve terfileri, Yönetim Kurulu’nca yapılır.

Genel Sekreter’in Görev ve Yetkileri:
MADDE 34 - Genel Sekreter, bütün vaktini ve mesaisini Sendikaya hasreder.
Genel Sekreter’in başlıca görev ve yetkileri şunlardır:
34/1- Sendika merkez teşkilatını yürütmek, her türlü yazışmaları idare etmek, muamelat ve muhaberatın muntazam işlemesini sağlamak,
34/2- Sendika ile ilgili haberleri toplamak, yayın ve istatistikleri derlemek ve gerekli neşriyatta bulunmak ve bunlar hakkında Yönetim Kurulu’na bilgi vermek, Sendika servislerinin istifadesine açık bir kitaplık oluşturmak,
34/3- Sendika teşkilatının bütün faaliyetlerini takip etmek ve gözetim altında bulundurmak ve bu konuda Yönetim Kurulu’na bilgi vermek,
34/4- Üye kayıt muameleleri tekemmül ettirmek ve üye kayıt defterini tutmak,
34/5- Sendika hesaplarını denetlemek, her ay tanzim edilecek muhasebe mizanları ve fiili harcama ile tahsisatları mukayese eden mali muvazeneyi Yönetim Kurulu’na arz etmek,
34/6- Aidat ve diğer gelirlerin zamanında tahsil edilmesini sağlamak ve Sendikaya yeni gelir kaynakları araştırmak,
34/7- Sendika organlarının kararlarını yürütmek ve karar defterlerini tutmak,
34/8- Başkan Yardımcıları ile birlikte, görüşülmesi gereken konuları tespit etmek, Genel Sekreterlik uygulamaları ile ilgili konularda madde ilavesi ile Yönetim Kurulu’nun toplantı gündemini hazırlamak ve toplantı duyurusunu yapmak,
34/9- Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarının yazılmasına mahsus defteri tutmak ve bu kararlara mevzuat hükümlerinin gerektirdiği imzaları sağlamak,
34/10- Sendika Başkanı, Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerinin bu görevlere seçilmeleri dolayısıyla vermeye mecbur bulundukları mal beyannameleri hakkındaki kanun hükümlerini yerine getirmelerini takip etmek ve kanun hükümlerinin gerektirdiği bilcümle işleri yapmak,
34/11- Toplu sözleşme, eğitim ve benzeri görevleri Yönetim Kurulu’nun talimatları doğrultusunda yürütmek,
34/12- Ana Tüzük’te belirtilen diğer görevleri yerine getirmek.

Genel Sekreter Yardımcıları’nın Görev ve Yetkileri:
MADDE 35 - Genel Sekreter Yardımcıları’nın görev ve yetkileri, Yönetim Kurulu’nca hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.
Genel Sekreter Yardımcıları, 34. Madde’de gösterilen Genel Sekreter görevlerinin yerine getirilmesinde ve yetkilerinin kullanılmasında Genel Sekreter’e yardımcı olur.
Genel Sekreter’in olmadığı durumlarda en kıdemli Genel Sekreter Yardımcısı, Genel Sekreter’e vekâlet eder.

Servis ve Bürolar:
MADDE 36 - Sendika, amaçlarını gerçekleştirmek, faaliyet ve girişimlerini yürütmek için Yönetim Kurulu’nun kararı ile Genel Sekreter’e bağlı, gereği kadar Servis ve Büro kurabilir.
Servislerin, Büroların ve hizmet fonksiyonlarının yönetim ve denetim usulleri Yönetmelikler ile düzenlenir.

BÖLÜM : IV

MALİ HÜKÜMLER


Gelirler:
MADDE 37 - Sendikanın gelirleri:
37/1- Üyelerinden alacakları üyelik aidatı,
37/2- Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ile işbu Ana Tüzüğe göre yapılabilecek faaliyetlerden sağlanacak gelirler,
37/3- Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nda belirtilen yasaklar saklı kalmak üzere bağışlar,
37/4- Taşınır ve taşınmaz mal varlıklarının değerlendirilmesinden elde edilen gelirler,
37/5- Sendika Ana Tüzüğü uyarınca üyelerden alınacak gecikme zammından ibarettir.

Aidat:
MADDE 38 - Üyeler, Sosyal Güvenlik Kurumuna e-bildirge ile beyan ettiği sigortalı hizmet listesinin bir örneğini,  aylık prim ve hizmet belgesinin onaylanmış tahakkuk fişinin bir örneğini her ay  Sendikaya bildirmekle yükümlüdürler.  Üyelik aidatı, üyenin  Sosyal Güvenlik Kurumuna e-bildirge ile beyan ettiği sigortalı hizmet listesinde yer alan işçi sayısı toplamı esas alınarak  işçi başına ayda 16 yaş ve büyükler için tesbit edilmiş yürürlükteki günlük yasal asgari ücret tutarı üzerinden   her ay hesaplanarak tahsil edilir. Birden çok işyerine sahip olan üyeler, bu bildirimlerini tüm işyerlerinde çalışan toplam işçi sayısı üzerinden yaparlar.
Üyelerin aidatı aylık olarak tahakkuk ettirilir, en geç müteakip ayın sonuna kadar Sendikaya ödenir. Bu süre içinde ödenmeyen aidatlara gecikilen her ay için amme alacaklarına uygulanan oranda gecikme zammı tahakkuk ettirilir.
Yönetim Kurulu, ekonomik konjonktürün gerektirdiği hallerde, aidatın istisnaen senetlerle ödenmesini karar altına alabilir ve senet vadelerinin sınırını belirler. Sendikaya yeni giren üyelerin aidatları girdikleri ayın başından itibaren tahakkuk ettirilir.

Tahsilat:
MADDE 39 - Her türlü gelir tahsilâtı numaralandırılmış, Sendika mührü ile mühürlü ve tahsil edenin imzasını havi, koçanlı makbuz karşılığı yapılır.
Sendika adına tahsilâta yetkili olanlar Yönetim Kurulu tarafından ve usulüne uygun olarak belirlenir.

Gelirlerin Bankalara Yatırılması:
MADDE 40 - Sendika tüm nakdi gelirlerini bankalara yatırmak zorundadır. Genel Kurul, sendika parasının yatırılacağı bankaları ismen tespit eder. Bu bankalarda hesap açtırma hususunda Yönetim Kurulu yetkilidir.
Sendika muhasebesince nakden tahsil edilen günlük gelirler, en geç ertesi günü mesai saati sonuna kadar ilgili bankalara yatırılır.
Zorunlu giderler için Sendikanın kasasında tutulacak nakit mevcudu, Genel Kurulca kabul edilmiş dönem gider bütçesi toplamının 1/1000'ini geçemez. Ancak bu miktar, Yönetim Kurulu kararı ile indirilebilir.

Giderler:
MADDE 41 – Sendika, gelirlerini Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nda ve işbu Tüzük’te gösterilen faaliyetleri dışında kullanamaz ve bağışlayamaz.
Sendikanın harcamaları, Genel Kurulca onaylı bütçesine göre, Yönetim Kurulu tarafından veya Yönetim Kurulu’nun vereceği yetki çerçevesinde Genel Sekreterlik tarafından yapılır.
Yönetim Kurulu, belirleyeceği sınırlar çerçevesinde bir veya birkaç üyesini harcama yapma konusunda yetkili kılabilir.
Her nev’i harcama için belge alınması şarttır.
Demirbaş sınıfına giren her türlü eşya ve malzeme, envanter defterine kaydedilir ve bunlar hiçbir şekilde gider olarak işlem göremez.

Sendikanın İlzamı:
MADDE 42 - Sendika mali konularda iki imza ile ilzam olunur. İmzalardan birinin Başkan veya İkinci Başkanlardan birisine ait olması zorunludur.
İkinci imzanın, Yönetim Kurulu üyelerinden birine veya Genel Sekreter’e veya kendisine imza yetkisi verilmiş Genel Sekreter Yardımcıları’na ait olması yeterlidir.

Mal Bildirimi:
MADDE 43 – Sendika kurucu ve yöneticileri, kendileri, eşleri ve velayetleri altında bulunan çocuklarına ait mal bildirimlerini 19.04.1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ve ilgili Yönetmeliklere göre vermek zorundadır.

Sendikanın İç Denetimi:
MADDE 44 - Aylık mizanlar her ay ve Genel Kurul döneminin her yılı sonunda, o döneme ilişkin kesin hesap raporunun bir nüshası Denetleme Kurulu Başkan ve üyelerine gönderilir ve 27. maddedeki esaslar çerçevesinde Sendikanın iç denetimi Denetleme Kurulu’nca yapılır.
Sendika, gelir ve giderlerine ilişkin mali denetimleri, Genel Kurul döneminin her yılı sonunda, 01/06/1989 tarihli 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre denetim yetkisine sahip yeminli mali müşavirlere yaptırır. Bu denetimin yapılmış olması, Denetleme Kurulu’nun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Hazırlanan Denetim Raporu tüm üyelere gönderilir.
Kanunun ve Ana Tüzüğün tutulmasını emrettiği tüm kayıt ve belgeler, diledikleri anda incelenmek üzere devamlı olarak Denetleme Kurulu’nun incelemesine hazır bulundurulur.

BÖLÜM : V

SENDİKA DEFTER VE KAYITLARI

MADDE 45 - Sendika aşağıda yazılı defter, dosya ve kayıtları tutar ve fişleri düzenler.
45/1- Üye kayıt fişleri ve defteri ile çıkış bildirimi,
45/2- Genel Kurul, Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu karar defterleri,
45/3- Gelen ve giden evrakın tarih ve numara sırası ile kaydedileceği gelen ve giden evrak kayıt defterleri ile zimmet defteri,
45/4- Gelen evrakların asılları ile giden evrakların suretlerinin saklanacağı gelen ve giden evrak dosyaları,
45/5- Aidat, yevmiye, envanter defterleri ile defteri kebir,
45/6- Gelirlere ilişkin kayıt ve defterler,
45/7- 04/01/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre demirbaş sınıfına giren her türlü eşya ve malzemenin kaydedildiği demirbaş defteri.

BÖLÜM : VI

FESİH VEYA İNFİSAH HALİNDE MALLARIN DEVRİ


MADDE 46 - Sendikanın feshi veya infisahı halinde mallarının devri, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun ilgili hükümlerine göre yapılır. Sendikanın feshine karar verildiği Genel Kurul toplantısında, mal varlığının kanun hükümleri çerçevesinde tasfiyesini yönetmek üzere üç kişilik bir tasfiye heyeti seçilir.

BÖLÜM : VII

SENDİKANIN KURUCULARI


MADDE 47 - Sendikanın Kurucuları aşağıda yazılıdır.
1- Kartaltepe Mensucat Fab. T.A.Ş.'ni temsilen Kemal Haraççı - Baba adı: Mehmet Şevki - Doğum yeri: Yanya - Doğum tarihi: 1909 - Tabiyeti: T.C. - İş adresi: Bakırköy, Kartaltepe Cad. No: 25 - Ev adresi: İstanbul, Taksim Osmanlı Sok. No: 23 Tel.: İş: 71 59 34 - Ev: 49 16 61
2- Bozkurt Mensucat A.Ş.'ni temsilen Ömer Alageyik - Baba adı: Hayrettin - Doğum yeri: İstanbul - Doğum tarihi: 1317 - Tabiyeti: T.C. - İş adresi: Bozkurt Mensucat Fab. Zeytinburnu - Şehir - Ev adresi: Taksim Gezi Ap. No: 8
3- Asaf Kermen Yün İplik Fab. A.Ş.'ni temsilen Ali Kermen - Baba adı: Asaf - Doğum tarihi: 1921 - Tabiyeti: - T.C. -  İş adresi: Şişli Bomonti Birahane Sok. No: 30 - Ev adresi: Nişantaşı, Valikonağı Cd. Parkyol Ap. No: 51/5 - Tel.: 47 43 65
4- Koç Yün İplik San.T.A.Ş.'ni temsilen Merih Şamlı - Baba adı: A. Osman - Doğum yeri: Selanik - Doğum tarihi: 1340 - İş adresi: Topkapı Gümüşsuyu Cad. - Ev adresi: Valikonağı Cad. 135/4 - Tel.: 27 31 75 - Tabiyeti: T.C.
5- Altınel Dokuma Fabrikasını temsilen Mümtaz Altınelli - Baba adı: Rıza - Doğum yeri: Bursa - Doğum tarihi: 1341 - Tabiyeti: T.C. - İş adresi: Şehremini, Mimaracem Cami Sok. 1/2 - Ev adresi: Bakırköy, İstanbul Cad. 48/5 - Tel.: 21 30 09
6- İpek Dokumacılık Ltd. Şti.'ni temsilen Cihan Güngör - Baba adı: Selim Sırrı - Doğum yeri: İstanbul - Doğum tarihi: 1331 - Tabiyeti: T.C. - İş adresi: Sultanhamam, Yenicami Cad. No: 31 - Ev adresi: Nişantaşı, Emlak Cad. Batı Ap. - Tel.: 22 26 25
7- İbrahim Harmancı - Baba adı: Mehmet Harmancı - Doğum tarihi: 1903 - Doğum yeri: Selanik - Tabiyeti: T.C. - İş adresi: Fuatpaşa Cad. 62/2 Mercan - Ev adresi: Nişantaşı Çınar Cad. Bozkurt Apt. D: 4 - Tel.: 22 67 94
8- Boyateks Umum Tic. ve San. Ltd. Ortaklığını temsilen Süleyman Kermen - Baba adı: Abdurrahman - Doğum yeri: Selanik - Doğum tarihi: 1321 - Tabiyeti: T.C. - İş adresi: Defterdar Çamuriskelesi Sok. No: 3/5 - Ev adresi: Nişantaşı, Gülistan Sok. No: 13/12 - Tel.: 21 56 56

MADDE 48 - İşbu Ana Tüzük, Genel Kurul’un kabulü tarihinden itibaren yürürlüğe girer.


GREV VE LOKAVT FONU YÖNETMELİĞİ
Amaç:
MADDE 1 - Grev ve Lokavt uygulanması hallerinde, üyelerimizin ekonomik direncini arttırmak ve bu suretle Sendikamızla İşçi Sendikaları arasındaki ekonomik güç açısından kuvvet dengesini sağlayarak toplu iş sözleşmesi uyuşmazlıklarının grev ve lokavta başvurulmadan barışçı yollarla çözümlenmesine yardımcı olmak amacı ile bir Grev ve Lokavt Fonu kurulmuştur.

Fon Parasının Kaynakları:
MADDE 2
2/1- Sendika gelirlerinden bütçede öngörülen sendika cari masrafları ve üye işyerlerinin faaliyet konuları ile ilgili tüm ekonomik ve sınai faaliyetlerini desteklemek amacıyla gerekli görülen ve yasayla kurulmasına izin verilen veya verilecek olan diğer fonlar ayrıldıktan sonra bakiyesi işbu Grev ve Lokavt Fonu'na aktarılır.

Fon Parasının Muhafazası:
MADDE 3
3/1- Fonda biriken para, Sendika Ana Tüzüğünün 40. maddesi uyarınca açılacak olan bankalardaki hesaplarda muhafaza olunur.
3/2- Grev ve Lokavt Fonu'ndan mevzuat çerçevesinde kurulan diğer fonlara Yönetim Kurulu kararı ile aktarma yapılabilir.
3/3- Grev ve Lokavt Fonu'na ayrılan miktarlar, Konfederasyon üyelik aidatı için matrah olamaz.

Fondan Yararlanma Şartları:
MADDE 4 - Grev ve Lokavt Fonu'ndan işbu Yönetmelik hükümlerince yapılacak ödemelerden yararlanabilmek için:
4/1- Üyenin kesintisiz olarak son 4 yıldan fazla süreden beri Sendika üyeliğinin devam ediyor olması ve üyelik aidatının ödenmiş bulunması gerekir.
4/2- Fondan yararlanmayı gerektiren olayın vukuu tarihinde üyenin o tarihten itibaren geriye dönük iki yıllık süre içerisinde Sendika Ana Tüzüğü, Genel Kurul kararı ve Grev ve Lokavt Fonu Yönetmeliği hükümleri gereğince mükellef bulunduğu tüm mali yükümlülüklerinden dolayı makbul mazereti olmaksızın üç defadan fazla mütemerrit duruma düşmemiş olması,
4/3- Fondan yararlanmayı gerektiren olayın vukuu tarihinde üyenin Sendika Ana Tüzüğü, Genel Kurul kararı ve Grev ve Lokavt Fonu Yönetmeliği hükümleri gereğince Sendikaya karşı yerine getirmekle mükellef bulunduğu tüm mali yükümlülüklerden ötürü hesaben 3 aylıktan fazla birikmiş borcunun olmaması gerekir.

Yeni İşyeri Kuran veya Birden Fazla İşyeri İşleten Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri:
MADDE 5 - Sendikamızın mevcut üyelerinden biri hukuki şahsiyetini değiştirmeden mevcut işyerlerine ilaveten aynı mahalde veya başka bir yerde yeni bir işyeri kurduğu takdirde, bu yeni işyerini ve burada çalıştırdığı işçi sayısını kuruluşundan itibaren en geç bir ay içerisinde Sendikaya bildirmek zorundadır.
Bu takdirde evvelce ödemekte olduğu aidata ilaveten bildirdiği yeni işçi sayısı kadarınca aidat ödemekle yükümlüdür. Bu yükümlülük beyanını takip eden aybaşından itibaren başlar.
Çeşitli işyerlerine sahip üyeler bu işyerlerinde çalışan işçilerin sayısını ayrı ayrı bildirmekle yükümlüdürler.
Birinci paragraftaki bir aylık süre geçtikten sonra bildirim yapıldığı takdirde bu yeni işyeri için fondan yararlanma açısından Grev ve Lokavt Fonu Yönetmeliği'nin 4/1. maddesindeki şart aranır.

Fondan Yapılacak Yardımların Şartları:
Grev ve Lokavt Hallerinde:
MADDE 6 - Üyenin maruz kaldığı grevin Sendika Yönetim Kurulunca uygun görülen toplu iş sözleşmesi şartlarının işçi sendikası tarafından kabul edilmemesi sebebiyle uygulanmış bulunması, lokavt uygulamasına ise Sendika Yönetim Kurulunca karar verilmiş bulunması gerekir.

Kanunsuz Grev Halinde:
MADDE 7
- Üyenin maruz kaldığı kanunsuz grevin Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunundaki tarife uygun bulunması ve işverenin bu kanunsuz greve, yasalara ve sözleşme hükümlerine aykırı hareket etmek suretiyle sebebiyet vermemiş olması ve Sendika yetkili kurullarınca verilen emir ve direktiflere aykırı davranmamış olması gerekir.
(İş yavaşlatması ve verimin düşürülmesi şeklindeki kanunsuz eylemlerde Fondan yardım yapılmaz). Kanunsuz grevlerde ilk 3 gün için üyeye Fondan yardım yapılmaz ve herhalükarda yapılacak yardımın süresi 10 günü aşamaz.
Üyelerin kanunsuz grev sebebiyle yapılacak yardımlardan yararlanabilmeleri için olayın vukuu tarihinden itibaren en geç 90 gün içinde Sendikaya yazılı olarak müracaatta bulunmaları ve kanunsuz grevin vukuu ile devam süresini ispatlayacak belgeleri ibraz etmeleri şarttır.

Yardıma Mahsuben Avans Uygulaması:
MADDE 8 - Yönetim Kurulu, grev ve lokavtın veya kanunsuz grevin devamı sırasında üyelere işbu yönetmeliğin 10. ve 11. maddelerindeki esaslar dahilinde ileride tahakkuk etmesi muhtemel yardım haklarına mahsuben avans olarak ödeme yapılmasına karar verir. Bu avans, üye tarafından teminat olarak Sendikaya verilecek azami ikişer ay vadeli emre muharrer borç senetleri karşılığında ödenir.
İşbu Yönetmeliğin yardım yapılmasına ilişkin şartlarının gerçekleşmemesi sebebiyle üyenin yardıma hak kazanamayacağı Yönetim Kurulu kararı ile tesbit edilirse avans olarak ödenen miktarlar üyeden geri alınır.
Üyenin Sendikadan istifa etmiş veya ihraç edilmiş olması bu hükmün uygulanmasına engel teşkil etmez. Ancak, en az 180 gün devam etmiş bulunan grev ve lokavttan sonra Sendikadan istifa eden üyeden avans olarak yapılan yardımlar geri alınmaz. Üyenin yardıma hak kazandığı Yönetim Kurulunca karara bağlandığı takdirde kendisinden avans teminatı olarak alınmış bulunan borç senetleri üyeye iade olunur.

Sendikanın Halefiyet ve Rücu Hakkı:
MADDE 9 - Sendika, kanunsuz grev sebebiyle üye işverene yaptığı ödeme tutarınca işverenin Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu uyarınca işçilere ve işçi sendikasına karşı sahip olduğu tazminat hakkına halef olur.
Sendika Tüzüğünün 7. maddesinin 5. fıkrası uyarınca, Sendikadan çıkarılmasına karar verilen üye, çıkarılma olayı ile ilgili olarak kendisine Fondan yapılmış bulunan bütün ödemeleri nakden ve def'aten Sendikaya iade ile yükümlüdür.

Ödemelerin Hesaplanma Şekli:
MADDE 10
a) Sendika üyelerinin bu fondan yararlanmalarına Yönetim Kurulunca karar verilmesi halinde üyelere yapılacak ödemeler, üyenin greve veya lokavta maruz kaldığı yıldan önceki takvim yılında çalıştırdığı işçi sayısı ortalaması olarak Sendikaya bildirdiği ve ödemekte olduğu aidata esas teşkil eden işçi sayısına göre hesaplanır ve her bir işçi için grevin veya lokavtın başlama tarihinde yürürlükte olan 16 yaş ve büyükler için tespit edilmiş günlük yasal brüt asgari ücretin günde 4 katı üzerinden grev veya lokavt süresince ödeme yapılır. ( 4 x brüt günlük asgari ücret x işçi sayısı )
Bir takvim yılı içinde başlayan grev ve lokavt, takip eden takvim yılına intikal etmiş olsa dahi aynı esas uygulanır ve başlangıçta kaç işçi için ödeme yapılıyorsa yardım süresinin sonuna kadar aynı miktar işçi için ödeme yapılır.
b) Birden çok işyerine işyerlerine sahip olan üyelerden birinin işyerlerinden sadece birinde veya birkaçında grev ve lokavt uygulandığı takdirde, üyeye yapılacak ödeme münhasıran grev veya lokavta maruz bulunan işyerlerinde çalışan işçi sayısı üzerinden, bu Yönetmelikte tesbit olunan esaslara göre yapılır.
Ancak üretim faaliyeti itibariyle aynı üyenin birbirini tamamlayan işyerlerinden birinde uygulanan grev ve lokavt, diğer işyerinin üretim faaliyetlerinin tamamen durmasını ve o işyerinin kapatılması sonucunu doğuruyorsa bu takdirde faaliyetini durduran işyeri için de bu Yönetmelikte tesbit edilen esaslar dairesinde Grev ve Lokavt Fonu'ndan ödemede bulunulur.
c) Greve katılmayan işçi sayısı, toplam işçi sayısının %50'sini aştığı takdirde, üyeye Fondan yapılan yardımın adil ölçüler içinde indirilmesi hususunda Yönetim Kurulu yetkilidir.

Ödemelerin Zamanı ve Süresi:
MADDE 11 - Grev ve Lokavt ödemesi grev ve lokavtın işyerinde uygulandığı saatten itibaren başlar ve haftalık olarak ödenir. Ödemenin hesabına grev ve lokavtın devam ettiği her 24 saat bir gün kabul edilir. 24 saatten artan saatler için o saatler oranında ödeme yapılır. Grev süresi içine giren tatil günleri için de ödeme yapılır.

Fondan Yararlanmanın Sona Ermesi:
MADDE 12 - Üyelerin Fondan yararlanmalarının sona ermesi Yönetim Kurulu kararı ile olur. Yönetim Kurulu aşağıdaki hallerde Fondan yararlanmanın sona ermesine karar verir.
12/1- Grev ve lokavtın tarafların anlaşması ile kaldırılması halinde,
12/2- Grev ve lokavtın sona ermesi için Yönetim Kurulunca uygun görülen şartların üye işveren tarafından uygulanmaması sonucu grev ve lokavtın devam etmesi halinde,
12/3- Fon mevcudunun tükenmesi halinde (bu takdirde üyenin Yönetmelik hükümlerine göre tahakkuk ettirilecek yardım alacağının ödenmesi, Fonda yeniden para toplanması anına kadar ertelenir.)

Greve Maruz Kalan Üyenin Aidat Durumu:
MADDE 13
13/a) Greve maruz kalan veya Sendikaca lokavt uygulanan işyeri, grev ve lokavt devam ettiği sürece Sendikaya aidat ödemez. Kanunsuz greve maruz kalan üyelere, Sendikaca ödeme yapılan süre ile sınırlı olmak şartıyla, bu hüküm aynen uygulanır. Tam ay olarak devam etmemiş grev ve lokavtta o işyeri veya işyerlerinde ödenecek aidatın kıstelyevm hesabında ay 30 gün itibar olunur.
13/b) Grev veya lokavta maruz kalmayan işyerleri, günlük brüt yasal asgari ücret üzerinden aidat öderler. Bu üyelerin bilahare grev veya lokavta maruz kalmaları halinde, fondan yapılacak ödemenin hesabında, ilk grev veya lokavt uygulama tarihindeki günlük yasal brüt asgari ücret miktarı esas alınır.

MADDE 14 - İşbu Yönetmelik, Genel Kurulun kabulü tarihinden itibaren yürürlüğe girer.